< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2455 • 1826    OVERWINNING VAN DE MORAAL


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is genadeloze uitbuiting. De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron geëxploiteerd worden, om het bestaan van een negasfeer in Hangay te garanderen. Deze kosmische creatie ontstaat in de nabije galaxie Hangay - een oord, waar gewone wezens niet kunnen leven en de normale natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel, de aanval van de terminale colonne te doorstaan. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en trachten de terminale colonne op zijn minst te storen.

Om tegen de dreigende ondergang van de menselijke beschaving iets groots in stelling te brengen, neemt Rhodan zijn toevlucht tot een vermetel plan: met het ruimteschip JULES VERNE reist hij naar het verleden van ongeveer twintig miljoen jaar voor het begin van de tijdrekening, om te zien hoe indertijd het ontstaan van een negasfeer werd verhinderd.

Nadat de missie is uitgevoerd, keert de JULES VERNE weer terug naar het heden - door een beschadiging landt ze echter niet in de vaderlandse Melkweg, maar blijft er vele miljoenen lichtjaren vandaan in de galaxie Tare-Scharm. Daar krijgt Perry Rhodan het aan de stok met de principes van de kosmocratische efficiëntie - om weer haar huis te komen, zet hij vol in op een overwinning van de moraal...


Eindelijk kan de reis voortgaan. De witte planeet is quasi een doorgangsstation geweest dat het de Terranen mogelijk maakt naar de Melkweg terug te keren. Over het verdere lot dat Perry Rhodan en zijn bondgenoten wacht, bericht Arndt Ellmer in de volgende aflevering


Oorspronkelijke titel: Sieg der Moral

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): PROQUA-slagschip van de Cypron door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes Sinnema



Samenvatting: Perry Rhodan doet een ontdekking – de spelkaarten worden opnieuw geschud.


Locatie en tijdsruimte: Evolux – juni 1347 NGT, boordtijd (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De ridder van de diepte poogt nog een laatste actie. Dyramesch – De kosmofect zet daadwerkelijk zijn laatste troef in. Mondra Diamond – Zelden zag alles er zo machteloos uit. Wan Ahriman – De oude raadsheer komt in beeld.



De dingen gaan heel verschillend voor Mondra Diamond en Perry Rhodan: terwijl de voormalige TLD-agente steeds weer wordt verhoord door de verrader Vanta Aquinto en verbitterd moet toezien hoe Dyramesch opnames laat uitzenden van haar mislukte kaappoging over heel Evolux, lukt het Rhodan, Icho Tolot en de Yakonto probleemloos om de WET-gever binnen te dringen. Rhodan betreedt de centrale en wordt als bevelgerechtigde erkent en hoort nu ook de naam van het gigantische ruimteschip: het is de CHEOS-TAI!

Via een para-blok hebben Castun Ogoras en de anderen Yakonto opnieuw mentaal contact met AMU en vernemen ze de geschiedenis van deze entiteit. Het vergeestelijkte wezen is vele miljoenen jaren geleden ontstaan uit een volk van waterstof-methaan-ademers, genaamd Amugath. Het was ooit getuigen van een refactieve-sprong, daar had zich evenwel een quant van de duisternis verbonden met AMU's psi-materiële avatar, die zich aan boord bevond van het obelisk-ruimteschip GAHISH. Na de versmelting moest AMU dezelfde kwellingen verdragen als het quant van de duisternis. Ze verloor het bewustzijn en haar avatar werd in de hyperruimte geslingerd. In plaats daarvan ontstond AMU's pseudo-materiële projectie die de enige in de buurt aanwezige vorm had aangenomen: dat van een zwarte obelisk. Deze obelisk had geen schaduw, want AMU's corpus was enkel nog maar een schaduw van haar vroegere verschijningsvorm. AMU bracht daarna enige tijd door op Cyprona, maar had het echter zwaar te voortduren onder het vibra-psi. De onder de invloed van het vibra-psi ontstane nega-Cypronen hadden zich aangetrokken gevoeld tot AMU en waren in haar binnenste geteleporteerd, waarbij ze AMU's vorm in zich opnamen en de vaardigheid ontwikkelden om, doormiddel van een para-fysisch spiegelveld, ieder willekeurig ander gestalte aan te nemen. AMU verliet Cyprona weer om te verhinderen dat de nega-Cypronen zichzelf konden beschadigen door het contact met haar. Ze zocht toevlucht voor hyperfysische chaos die rond raasde na de retroversie in Tare-Scharm, en bereikte uiteindelijk de ruimtesector Alufir waar vanwege de nabije kosmische-messenger weinig hyperstormen tierden, als in de rest van de galaxie. Daar ontmoette ze CHEOS-TAI, die haar asiel verleende achter zijn tijdscherm.

CHEOS-TAI was na de retroversie zwaar beschadigd, maar intussen weer voor honderd procent inzetbaar. Rhodan vliegt er meteen mee naar Evolux en zorgt dat Dyramesch geen contact kan opnemen met de WET-gever. Hij vordert zelfs de overdracht van de JULES VERNE. Ondanks dat Dyramesch een technocraat is, maar echter geen gewetenloze booswicht, heeft hij intussen Mondra en haar team weliswaar gratie verleend, maar kan hij het zich echter niet permitteren om op Rhodan's eisen in te gaan, want dat zou zijn machtspositie in gevaar brengen. Hij poogt om de WET-gever persoonlijk met de PENDULUM tegemoet te treden, maar de nog niet compleet uitgeteste kobaltblauwe wals ondervindt reeds bij de start storingen. Of het om een echte fout gaat, of om een intrige tegen Dyramesch gesponnen door de Tentoonse-bemanning, blijft onduidelijk. Aan de uitkomst zal het zonder meer niets veranderen: de PENDULUM moet weer landen, waarna er op Evolux een oproer heerst want een fabricagefout in een kobaltblauwe wals is zo'n ongehoorde catastrofe dat de witte wereld mogelijkerwijs haar status als werfplaneet kan verliezen bij de kosmocraten.

Dat kunnen Wan Ahriman en de andere heimelijke heersers van de Yakonto niet dulden. Ze verheffen zich uit hun overlevingstanks en kondigen een arbeidsonderbreking aan - zodat op Evolux niets meer wordt geproduceerd. Dyramesch ziet als een eenvoudige berekening de consequenties: als hij in functie blijft is een efficiëntie vermindering van meerdere procenten te verwachten. Hij treedt dus af en verlaat Evolux met zijn geometrisch-jacht. De oude raad ontbind de partijgetrouwe Yakonto van de nieuwe sequentie-raad, met Vanta Aquinto aan het hoofd, en nemen daarna zelf weer hun traditionele plaats in als bestuurders van Evolux. Rhodan volgt dit omwentelingsproces met gemengde gevoelens want het is hem intussen duidelijk geworden dat het verlangen van de kosmocraten naar een efficiëntieverhoging een zeer goede reden moet hebben.

De JULES VERNE wordt in een hangaar van de WET-gever geparkeerd. Daar de terugkeer naar Terra nu niets meer in de weg staat, wil Rhodan onmiddellijk vertrekken. De Algorrianen, die als enigen overweg kunnen met CHEOS-TAIS ultra-hightech, zullen de WET-gever commanderen. Ze zijn hiertoe bereid maar laten echter hun kinderen achter, onder de hoede van de Yakonto. Aan het einde van de Hangay-veldtocht zullen ze terugkeren naar Evolux om zich daar eveneens te vestigen. Ook AMU blijft bij de Yakonto. Haar eerste 'ambtsverrichting' is dat ze Wan Ahriman tot bezinning roept als hij de werfboete over Vanta Aquinto wil afkondigen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende