< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2200 - 2299

33e cyclus DE STERRENOCEAAN

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2244 • 1424    BURGERGARDE TERRANIA


Terwijl men in de Melkweg nog steeds kampt met de gevolgen van de hyperimpedantieschok en het volledige uitvallen van de galactische hightech, staat de thuiswereld van Perry Rhodan weer in het middelpunt van de belangstelling van hogere machten.

De zon Sol - omschreven als een 'zes-dimensionaal fonkelende juweel' - bevat naar verluidt de restanten van de al sinds vele miljoenen jaren dode superintelligentie ARCHETIM. Die restanten worden sinds meer dan een half jaar vanuit de verte afgetapt. Dit proces schijnt te worden veroorzaakt door de god van een geheimzinnige cultus, die sindsdien steeds meer aanhangers op de Aarde krijgt. De volgelingen van Gon-Orbhon, geleid door de charismatische gezant Carlosch Imberlock, eisen dat het gebruik van alle vormen van techniek wordt afgezworen - en ze zijn bereid, hun eisen met kracht door te drukken. Hoewel er geen direct bewijs is, worden er door aanhangers van Gon-Orbhon zelfmoordaanslagen gepleegd. De regering van de LVT kan officieel niets doen - waardoor de burgers van Terrania steeds meer in opstand komen tegen de cultus. Zo ontstaat de burgergarde Terrania ...


Oorspronkelijke titel: Bürgergarde Terrania

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Ralph Voltz

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: de situatie op de Aarde wordt precair – een zelf vernoemde maarschalk grijpt in.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 1332 NGT (4919 na Chr.)


Hoofdpersonen: Chip Greuther - De commandant van de WAYMORE krijgt een nieuwe opdracht. Bernie Schneider - De TLD-agent heeft een drang naar sigaren en alcohol. Maggie Sweeken - Een vrouw zoekt naar de verborgen waarheid. Noviel Residor - De chef van de geheime dienst moet proberen om de rechtsorde te bewaren. Carlosch Imberlock - De verkondiger van een mysterieuze God wijst de hulp af van de TLD.Het verhaal begint met twee moorden. Het eerste slachtoffer is Jehad, één van de veertien directe medewerkers (adjudanten) van de sekte leider Carlosch Imberlock; het tweede is zijn levenspartner Alisha die op de verkeerde tijd in haar appartement terug komt terwijl daar een vreemde aanwezig is die gegevens van belangrijke plannen uit het computersysteem aan het stelen is.

In de Sagha-Eysbir hal – genoemd naar de dochter van Theorod Eysbir die deze heeft onthuld (zie 2213) – komen 200 gemaskerde mensen bij elkaar die ontevreden zijn met de situatie rond de Gon-Orbhon sekte. De invloed van de sekte stijgt gestadig en de regeringsfunctionarissen mogen en kunnen daar niets tegen ondernemen. Als eerste spreker treedt Terrence op, de rechter hand van maarschalk Tellon, het hoofd van de Burgerwacht van Terrania. De maarschalk zelf verschijnt in een vervormingsveld als een donkere schaduw. Hij wil het bestaan van de Burgerwacht bekent maken en roept op tot de strijd tegen de sekte. Zijn toespraak eindigt met de woorden: "Vanaf dit moment wordt er terug gevochten!" Zijn manier van optreden en spreken vinden veel gevolg en menigeen neemt in zijn geestdrift het masker af. De maarschalk verlaat de bijeenkomst en Terrence neemt als contactpersoon de verdere organisatie over.

Onder de aanwezigen bevinden zich veel bekende persoonlijkheden en één van hen is Arthur G. Darkoven, een succesvol advocaat met een lichte hartkwaal. Darkoven heeft het idee van de  'actieve' strijd tegen de cultus rond Gon-Orbhon volkomen omvat; zijn leven krijgt op dit moment een nieuwe focus. Ongeduldig geworden wijkt hij samen met enige gelijkgezinden af van de 'officiële' strategie van de Burgerwacht om een eigen aanslag te plegen in de hoop om daarna zelf tot maarschalk benoemd te worden.

In een omloopbaan om Terra cirkelt sinds enige dagen, met een onbekende opdracht, de space-jet WAYMORE met drie leden van de Terraanse Liga-Dienst aan boord: Chip Greuther, de leider van de groep; Bernie Schneider, een drinkende en sigaren rokende arts die tevens aanhanger is van het zogenoemde traditionele 'carnaval'; en als laatste Maggie Sweeken, communicatiespecialiste en vervanging voor de op het laatste moment overgeplaatste Tamara Ortiz. Het belangrijkste gespreksthema – naast de vervelende 'gewoontes' van Bernie en zijn tijd als succesvolle stationsarts – is dat natuurlijk de Gon-Orbhon sekte. Daarbij heeft ieder van hen naast de officiële houding – religieuze vrijheid zolang geen wetten aantoonbaar  worden overtreden – zijn eigen ideeën over dit soort aangelegenheden.

Een ander thema is de geheimzinnige bouwplaats op de Maan waarbij voor de eerste keer het begrip valt 'operatie kristalstorm' waarover men niet veel meer komt te weten dan wat geruchten.

In de WAYMORE gaat het wachten verder; inlichtingen worden terughoudend beantwoord. Dan eindelijk – het door Chip lang verwachte 'Tiritomba' signaal arriveert waardoor ze eindelijk worden geïnformeerd over de achtergrond van hun opdracht: voor het eerst in lange tijd heeft een ruimteschip van buiten het zonnestelsels de moeizame weg naar de Aarde afgelegd. Het gaat om het 500-meter vrachtschip TOMBA van Ferrol (stelsel Wega, afstand 27 lichtjaar) met 500 miljoen micro-fusiereactors aan boord, wat in de directe omgeving van onmetelijke waarde is. De WAYMORE zal de TOMBA zeker tot aan de landing begeleiden. Is mogelijk dat een aanslagpleger, die vijandig staat ten opzichte van de techniek, nog in het Sol-stelsel of kort voor de landing actief kan worden? Aan boord van de TOMBA heeft men nog nooit van Gon-Orbhon gehoord en is men derhalve onwetend over dit soort 'toestanden'.

De gespannen situatie op de TOMBA wordt duidelijk als Bernie Schneider ingrijpt – hij 'wijst' de jonge computerspecialist Alonso aan die zich naar zijn mening erg opvallend heeft gedragen. Het blijkt echter dat alles op een misverstand berust dat door Elya Comarro, de commandante van de TOMBA (tevens Alonso's moeder) wordt opgehelderd.

De aankomst op Aarde wordt groots gevierd – de gevreesde aanslag volgt na de landing bij het lossen van de vracht. Het resultaat is minstens 31 doden en 100 gewonden en een aantal vernielde reactors.

Bij een persoonlijke ontmoeting met Noviel Residor wordt Chip gedetailleerd over de situatie en de achtergrond ingelicht. Officiële kan men niets tegen de sekte ondernemen. Als men aantoonbare sporen of aanwijzingen van een direct volgeling uit de binnenste kring rond Carlosch Imberlock heeft gevonden dan distantieert Imberlock zichzelf meteen van zulke daden en weerlegt hij ze als individuele acties.

Daarna verteld men Chip dat de aanhangers van de sekte in principe niet voor hun daden verantwoordelijk zijn omdat ze waarschijnlijk onder buitenaardse invloed staan. In de Zon bevindt zich het overblijfsel van een voormalige superintelligentie genaamd ARCHETIM die van ergens ver weg door een verbindingsstraal wordt afgetapt. Het ontstaan van deze verbinding en de Gon-Orbhon cultus vallen samen zodat een verband meer dan waarschijnlijk is.

Als volgende wordt hem onthult dat de Burgerwacht van Terrania wordt beschouwd als een illegale beweging omdat ze als eigen rechter optreden. Chip en zijn team zullen worden ingezet om meer over de plannen van de Wacht en speciaal over maarschalk Tellon te weten te komen. Alarmerend is dat het de Burgerwacht is gelukt om de kanalen van publieke zenders met hun eigen uitzendingen te vervangen en dat Terrence, alhoewel hij vaak optreedt, een voor hen volkomen onbekende is! Het is niet uit te sluiten dat de Wacht heimelijk ondersteund wordt door TLD-agenten, misschien zelfs uit de hoogste regionen.

Arthur G. Darkoven heeft zijn aanslag uitgevoerd waarbij 13 volgelingen zijn omgekomen maar kan desondanks nog steeds geen contact krijgen met Terrence. Uiteindelijk wordt hem bij een ontmoeting met maarschalk Tellon medegedeeld dat hij op deze manier van handelen, met zijn individuele actie, de organisatie schade heeft berokkend. De toeloop van nieuwe leden is daardoor gedaald en pas na de aanslag op de TOMBA is de situatie weer weer veranderd en komen er weer nieuwe leden bij de Wacht om zichzelf 'bruikbaar' te maken omdat men eindelijk zelf wil ingrijpen.

Chip en zijn team vliegen naar de Tempel van Degressie om zichzelf een beeld te vormen van de omgeving en van Carlosch Imberlock. De gebouwen rond de tempel zijn door haar vroegere bewoners verlaten en is veranderd tot een ghetto voor de sekteaanhangers.

Chip doet Imberlock het aanbod dat de TLD zijn sekte tegen verdere aanslagen van de Burgerwacht kan beschermen; in ruil daarvoor moeten ze alle acties tegen de Wacht afblazen. Imberlock wimpelt het aanbod hoogmoedig af en het team heeft grote moeite om zich te beheersen bij zo veel arrogantie.

Als ze nogmaals het door de Burgerwacht vernietigde gebouw onderzoeken, waarbij de 13 aanhangers werden gedood, wordt op de plaats van het delict gevonden bewijsstukken door Bernie Schneider een kleine inhalator voor long- of hartziekten herkent.

Ondertussen gaan de uitzendingen met de gemanipuleerde beelden van de Burgerwacht gewoon door.

Het team wil nu proberen om de Burgerwacht te infiltreren en de eerste stap gaat naar verwachting gemakkelijk. Ze gaan naar een aanmeldingsbijeenkomst en schrijven zich in en wachten af. Menigmaal worden ze voor een ontmoeting uitgenodigd en altijd weer wordt het uitgesteld. De opdrachten die ze krijgen zijn meestal kleine dingen zoals boodschappen afleveren. Zo krijgen ze wel de mogelijkheid om opnamen te maken en micro-sondes aan te brengen. Om de aandacht op zichzelf te vestigen leveren ze zelfs TLD-eigen materiaal over geplande acties van de sekte. Bij een volgend nutteloze ontmoeting speelt Chip dat hij prikkelbaar en ongeduldig wordt en krijgt daarna daadwerkelijk direct van Terrence te horen dat hij binnenkort bij 'een grote zaak' zal worden ingezet.

op de ochtend van de volgende dag is er nieuws: er is een aanslag gepleegd  waarbij Imberlock en zijn veertien adjudanten en enkele andere aanhangers zijn omgekomen.

Chip vreest voor nog een grotere aanslag – waar hij uiteindelijk zelf nog beschikbaar voor moet zijn – en ziet nog maar één mogelijkheid tot handelen. Hij gaat alleen op weg als zeer tot zijn verrassing Imberlock ongedeerd in de media verschijnt!

Chip is verbaast dat de TLD niet heeft ingegrepen bij deze actie van de Burgerwacht - en er machteloos tegenover staat – er MOET wel een of meerdere TLD-agenten in dienst van de Wacht zijn.

Hij onderzoekt meerdere aanknopingspunten bij zijn speurtocht naar Terrence. Bernie Schneider wacht intussen op Darkoven die hij vanwege zijn hartkwaal voor Tellon houdt. Chip spoort Terrence op en ontvreemdt van zijn computer gegevens over de verblijfplaats van de maarschalk. Daar aangekomen vindt hij Bernie Schneider – die hem ditmaal voor is geweest – en de in zijn vervormingsveld gehulde maarschalk Tellon, zonder dat één van beide het merkt. De maarschalk dreigt met de vernietiging van de tempel als Schneider iets tegen hem zal ondernemen. Bernie is eerst niet helemaal zeker van zijn zaak maar dan herkent hij zijn voormalige teamlid Tamara Ortiz! Voordat ze iets kan ondernemen grijpt Chip in en verwijderd hij met een desintegrator haar beide handen – allereerst die hand met de zender voor de ontsteker van de tempel daarna de hand met het wapen. Een andere bewaker wordt door de arriverende Maggie overweldigd.

Later wordt hem het hele verhaal duidelijk: Tamara Ortiz was eigenlijk aangesteld om Carlosch Imberlock en zijn aanhangers en om de Burgerwacht in de gaten te houden, maar op dat moment was ze al in haar rol van maarschalk Tellon overgestapt. De aanslag op het terrein van de tempel was voor haar eenvoudig te doen omdat ze zelf het toezicht over het tempelgebied leidde.

Het team wordt beloont en krijgt drie dagen bijzonder verlof en zal daarna verder gaan met het onopvallend observeren van de sekte.

Hoewel de burgergarde het momenteel zonder leider moet stellen, geldt dit niet voor de volgelingen van Gon-Orbhon - integendeel. En hoewel het gevaarlijk is ze hun gang te laten gaan, zou het een enorme vergissing zijn zich alleen op hen te concentreren. De regering van de LVT moet op vele fronten denken en plannen. Op dit moment naderen de voorbereidingen van een geheim project het hoogtepunt, een project met een welluidende naam met meer dan een betekenis ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende